☰ Menu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie

Poniedziałek 21.01.2019

zaawansowane

samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich

Starszy inspektor ds. kwatermistrzowskich
st. asp. Marcin Skalski
tel. (59) 810-53-70 wew. 27
tel. (59) 810 63 96
Starszy inspektor ds. finansowych i  kwatermistrzowskich
Marek Żukowski
tel. (59) 810-53-70 wew. 26


Do  zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. kwatermistrzowskich  należy
w szczególności:

1. W zakresie spraw kwatermistrzowskich  :

1) administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;  
2) opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
3)  prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;
4)  dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń  i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
5) zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez   podmioty  krajowego  systemu  ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu  oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
6) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy  powiatowej;
7) prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
8) likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
9) sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych  oraz ich  realizacja  ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
10) prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
11) systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
12) realizowanie   prac   dotyczących   projektów   związanych   z    pozyskiwaniem  środków z   funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
13) ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;

2. W zakresie spraw techniki  :
1) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
2) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
3) obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
4) prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami,  smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
5) nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
6) organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
7) wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

3. W zakresie spraw informatyki:

1) analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie  sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
2) zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej  funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
3) nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;
4) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
5) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;
6) sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
7) wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
8) systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;
9) realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
10) administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
11) utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;
12) nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej,  kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

4. W zakresie spraw łączności :
1) planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
2) nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania
w obszary chronione;
3) zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
4) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
5) analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;
6) koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania komendy powiatowej;
7) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik  łączności;
8) sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

Wytworzył:
Maciej Wojciechowski
Udostępnił:
Ireneusz Czyż
(2011-09-29 10:39:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Słupski
(2017-03-13 09:18:26)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X